Tour de Pelso 2018

Elanders - XXIV. Balaton Marathon

Propozície

1. ciel podujatia:

Sportové podporenie nasledujúceho turistického obdobia. Podpora Siófoku, Balatonu a cyklistiky. Podporenie domácich a zahraničných sportových vztahov, zpríjemnenie volného času a zmeranie si síl v oblasti cestnej cyklistiky.

2. Miesto konania:

V nasledujúce kraje: Siófok, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér
Čas konania: Sobota 02. jún 2018


3. Účastníci podujatia:

Muľi a ľeny ktorý v deň podujatia dosiahnú vekovú hranicu 16. rokov
Zaplatia startovné
So svojim podpisom súhlasia s podmienkami podujatia.

4. Organizátor podujatia:

Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Balaton Team SzSE, 8600 Siófok, Koch R. u. 27/B.
Attila Prohászka organizátor sportových podujatí- hlavný organizátor podujatia
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

5. Program :

31. máj 2018 od 14.00 do 20.00 prezentácia, odobratie startových čísiel Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ
01. jún 2018 od 10.00 do 23.00 prezentácia, odobratie startových čísiel Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ
02. jún 2018 od 06.00 do 07.30 prezentácia, odobratie startových čísiel Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ

Od 7.30 do 7.55 zaujatie startovného čísla. 


O 8.00 start podujatia

Dlľka trate: 201 km, okolo Balatonu časový limit do 18.00 hod. 
Predpokladaný prýchod do ciela 12.45 hod.

Tra» okolo Balatonu:  Siófok - 7-es hlavná cesta: Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Balatonkeresztúr -  hlavná cesta č.76: Balatonszentgyörgy, Keszthely - hlavná cesta č.71: Badacsony, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonakarattya, 7-es hlavná cesta: Siófok – Wesselényi u. – Fő u.,  >> trase, prevýšenie

Peloton počas celej trati sa premáva na hlavnej ceste s policajtním zabezpečením. Turisti ( pod turistu sa pokladá účastník podujatia ktorý zaostá od hlavného, pelotónu obíde zabezpeseniú prveú pomoc! ) tieľ sa premávajú po tej istej trati, ale sú poviný dodrľiava» pravidlá cestnej premávky.
V krajoch Zala a Veszprém pod 25 km/h odporúčame pouľitie cestu pre cyklistov!

6.Poradie v cieli:

Výtazom XXIV.Balaton Maratonu sa stáva pretekár ktorý absolvuje vypísanú tra» v najkratsom časovom limite, ako prvý prejde cielovú pásku.
Ostatné poradia určí dojazd pretekárov a ich časové limity.

7.Ceny:

- absolútny výtaz dostáva medajlu, penazné alebo vecné ocenenia.

Kaľdý účastník pri prezentácii dostane cyklistický dres s logom preteku.
Každý súťažiaci, ktorý dosiahne cieľovú čiaru, dostane ramennú tašku.
Každý súťažiaci, ktorý ukončí preteky, dostane lístok na lotérie!
Podmienkou na prebratie lístkov do tomboly je dokončenie trate v časovom limite a odovzdanie chipu!

8. Prihlasovanie:

on-line prihlasovanie a zaplatením startovného.

Moľnos» prihlasovania sa na mieste podujatia:

31. máj 2018 od 14.00 do 20.00 prezentácia, odobratie startových čísiel Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ
01. jún 2018 od 10.00 do 23.00 prezentácia, odobratie startových čísiel Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ
02. jún 2018 v sobotu od 06.00 do 07.30 hod nám. Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ od startu 900 metrov.

9. startovné:

startovné v den pretekov je 30.000,-Ft alebo 99 €

 

10. Ostatné:

- Pretekári pod 18. rokov musia ma» max 6 mesiacov staré potvrdenie o zdravotnom stave.
Potvrdenie musia predloľi» pri prezentácii!
Bez tochto potvrdenia pretekárm mladsím ako 18 rokov nebude umoľnené startova»!
Dospelím pretekárom odporúčame ma» zdravotné potvrdenie.
- Pri prezenrácii pretekár je povynní preukázat sa s platním sportovím poistením!

- Na podujatí kaľdý pretekár startuje so startovním číslom zabezpečením od organizátora.

- Na maratone sa zúčastný kaľdý pretekár na vlastnú zodpovednos» a zaviaľe sa ľe bude preteka» pri dodrľiavaní pravidiel cestnej premávky.

- Pouľívanie prilby je POVINNÉ!

- Za skody spôsobené  na majetku, alebo zdrvý pretekárov nedodrľaním pravidiel pretekov, alebo zo zdravotných dôvodov organizátory neberú ľiadnu zodpovednos». Náhrada skody nebude moľná.

- Kaľdý účastník pretekov je povynní pouľit, alebo umiestni» na sebe,alebo na bicykli reklamný materál ktorý poskytne organizátor. Pretekár ktorý takto nespravý bude po prvé napomenutý a po prípade vylúčení z podujatia!

- Preteky budú prebieha» podla nasledujúcich pravidiel

- Účastník je povynní najneskôr pôl hodinu pred startom odprezentova» sa, je povínný podpísa» presentačnú listinu stím sa zaväzuje ľe berie na vedomie  a bude dodrľiava» pravidlá pretekov.

Prezentácia končí pôl hodinu pred startom!!!

- Moľnos» osprchovania sa po preteku je v telocvični základnej skoli Széchényi na ul. Kele č 33 ( vedla záchranného strediska od vodnej veľe juhovýchodne cca 500 metrov od kancelárie pretekov)

Podujatie sa uskutoční  Fair-play z toho dôvôdo nebude moľné poda» staľnosti!

Prehlásenie:
Na cyklistickom maratone sa zúčastním na vlastnú zodpovednos».

Prehlasujem ľe som zdravý a pripravený na podujatie.

Podmienky preteku poznám a dodrľím ich.

Na hore uvedené dôvody, alebo ked z dôvodu porusenia podmienok pretekov budem poskodený nebudem ma» ľiadné poľiadavky na organizátorov.


V prípade potreby sa podliahnem lekárskemu vysetreniu, a prijmem pokyni lekára.
Na podujatí vyhotovenom filme,alebo reklamnom materiáli môľem figuriva» a za to nebudem ma» ľiadne poľiadavky na organizátorov.

Súhlasím aby moje údaje organizátor jedine pre vlastnú potrebu mal v evidencii a mohol ich pouľíva».
Prihlásený pretekár podmienky pretekov berie na vedomie a súhlasí s pravydlami.
Pri on-line prihlasovaní pretekár súhlasí s podmienkami preteku a najneskôr pri presentácii so svojim podpisom aj potvrdí!

Prajeme Vám príjemnú prípravu a úspesné zúčastneniesa podujatia!